Het HAPP-e project

Een korte samenvatting van het HAPP-e project

HAPP-e is een afkorting voor “Health of Adult People born Preterm - an e-cohort pilot study” (Gezondheid van te vroeg geboren volwassenen - een e-cohort proefonderzoek).

Ons doel?

We nodige volwassenen, met een voorgeschiedenis van vroeggeboorte, uit om mee te doen aan een innoverende manier van onderzoek doen.

Het grootschalig onderzoeken van te vroeg geboren volwassenen, gebruik makend van digitale instrumenten. Daarvoor willen we een cohort van te vroeg geboren volwassenen werven en volgen. Een cohort is een groep deelnemers die een kenmerk delen (bijv. te vroeg geboren zijn) en die over een bepaalde periode wordt gevolgd, om de ontwikkeling van hun gezondheid en levensomstandigheden te kunnen beschrijven en begrijpen. Deelnemers worden meestal geworven in een zorginstelling (een ziekenhuis bijvoorbeeld) en dankzij medische onderzoeken, papieren vragenlijsten en persoonlijke of telefonische interviews, krijgen we regelmatig informatie over hen.

Met dit project willen we verder gaan dat de normale cohorten en een elektronisch cohort, of e-cohort, opzetten. Hierbij worden deelnemers uitsluitend met behulp van digitale instrumenten, zoals een online platform, geworven en gevolgd. Bij een e-cohort wordt gebruik gemaakt van de huidige technologie en communicatiemiddelen om diverse, geografisch verspreide en speciale doelgroepen te bereiken. Het is goedkoper dan traditionele cohortonderzoeken en maakt grootschalige onderzoeken mogelijk. Tenslotte is het makkelijker voor de deelnemers, ze hoeven het huis niet uit!

Een e-cohort is een veelbelovende methode om de gezondheid en levensomstandigheden van te vroeg geboren volwassenen te verbeteren, door de wetenschappelijke kennis hierover te vergroten. Zover wij weten is dit echter de eerste keer dat een dergelijk project wordt uitgevoerd om de gevolgen van vroeggeboorte te onderzoeken. Als eerste onderdeel van het project, zullen we vragenlijsten in het Engels, Frans, Duits en Portugees uitzetten om dataverzamelingsmethode te analyseren en de vragenlijst te verfijnen, om de methode in de tweede fase te verbeteren. We verwachten de vragenlijst in meerdere talen uit te kunnen zetten en veel deelnemers te bereiken, en ook ons project en onderzoek uit te breiden naar ouders van te vroeg geboren baby’s.

Door mee te doen met HAPP-e, investeert u een beetje tijd om de kennis over de omstandigheden van te vroeg geboren volwassenen te verbeteren. Door de online vragenlijst in te vullen, deelt u uw ervaring en getuigenis en wordt u volledig betrokken bij een medisch onderzoek. U draagt bij aan het publiceren van wetenschappelijke resultaten, waardoor in de toekomst de gezondheid beter wordt. Een echte laagdrempelige manier om de volksgezondheid te verbeteren!

Het HAPP-e project: onze onderzoeksvragen en -doelstellingen

Het algemene doel van deze eerste fase van het project is het implementeren van een proefonderzoek naar de haalbaarheid van het werven en volgen van een e-cohort met te vroeg geboren volwassenen, waarbij regelmatig gegevens worden verzameld. Met andere woorden, we willen weten of het mogelijk is om op een grootschalige manier de gezondheid van te vroeg geboren volwassenen te onderzoeken, met behulp van innovatieve digitale instrumenten.

De specifieke doelstellingen zijn:

 1. 1. Het beoordelen van de haalbaarheid van de methoden en procedures voor het werven van een open e-cohort op basis van vrijwillige deelname;

  • Hebben we een goed project ontworpen? Hebben we aan alles gedacht?

 2. 2. Het verkrijgen van een inschatting van de deelname, kenmerken van de deelnemers en de kwaliteit van de verzamelde gegevens;

  • Willen mensen meedoen? Wie zijn deze mensen?

 3. 3. Deze gegevens vergelijken met eerder gepubliceerde gegevens waarin volwassenen worden beschreven, inclusief traditionele cohorten en gegevens van cohorten die meedoen in het RECAP-consortium voor vroeggeboorte.

  • Zijn de deelnemers aan HAPP-e vergelijkbaar met de deelnemers aan traditionele onderzoeken?

Persoonsgegevens

Welke gegevens verzamelen we?

HAPP-e is niet ontworpen om een specifieke en unieke vraag te beantwoorden, maar om een groot aantal onderzoeksvragen te beantwoorden. De eerste vragenlijst gaat over de volgende onderwerpen:

 • Omstandigheden en situatie rondom de geboorte en gezondheidstoestand in het verleden

 • Sociaal-demografische gegevens (bijv. geboortejaar, geslacht, burgerlijke staat), opleiding en werk

 • Gezondheidsgegevens en groei/biometrische gegevens

 • Kwaliteit van leven, geestelijke gezondheid, autisme, angst, persoonlijkheid en depressie

 • Leefstijlfactoren (roken, alcohol- en drugsgebruik), slaap en lichamelijke activiteit.

Daarnaast verzamelen we contactgegevens (e-mailadres) om het cohort te kunnen volgen.

Wat gebeurt er vervolgens met mijn gegevens?

Alle verbindingen met het HAPP-e platform zijn veilig en gecodeerd. Uw gegevens worden via veilige verbindingen geëxporteerd naar een centrale onderzoeksdatabase en worden op een veilige manier bewaard. Dat wil zeggen dat er regelmatig back-ups gemaakt worden en dat de toegang tot de database gereguleerd is. Uw antwoorden op de vragen worden 15 jaar bewaard. Elke deelnemer krijgt willekeurig een uniek ID-nummer toegewezen, dat wordt gebruikt om gegevens naar ISPUP (het Instituut voor Volksgezondheid van de Universiteit van Porto in Portugal) te sturen voor analyse.

Contactgegevens (e-mailadres) worden in een aparte beveiligde database bewaard, apart van de antwoorden op de vragenlijsten. Uw contactgegevens worden 5 jaar bewaard, tenzij u ermee instemt om langer mee te doen, aan een opvolgingsonderzoek.

Alleen coördinatoren en onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek en die toestemming hebben om deze informatie te gebruiken, hebben toegang tot persoonsgegevens, en alleen voor de duur van het onderzoek. Uw gegevens worden niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens, die u mogelijk zelf heeft gepubliceerd of aan ziekenhuisgegevens. Uw gegevens worden nooit gedeeld met particulieren groepen met winstoogmerk, zoals de farmaceutische industrie of verzekeringsmaatschappijen.

Worden de gegevens gepubliceerd?

Ja. Publicatie in wetenschappelijke tijdschriften is belangrijk om de resultaten te delen met de wetenschappelijke gemeenschap en om de wetenschap vooruit te helpen. Natuurlijk worden alleen de samengevoegde statistische resultaten van dit proefonderzoek in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd en die resultaten zijn volledig anoniem.

Wetten en regelgeving

Uw persoonsgegevens worden op een correcte en zorgvuldige manier verzameld, verwerkt en geanalyseerd, in overeenstemming met de Europese privacywetgeving, de AVG ( Algemene verordening gegevensbescherming, verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) en andere wetgeving met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is.

Het vragenlijstonderzoek wordt georganiseerd door het Instituut voor Volksgezondheid van de Universiteit van Porto (ISPUP, Portugal). Wettelijk gezien is ISPUP de beheerder van de persoonsgegevens die u invult op de vragenlijst. ISPUP verzamelt de gegevens niet zelf. ISPUP heeft deze taak overgedragen aan een andere partner van het project, INESC TEC (Instituut voor Systemen en Computertechniek, Technologie en Wetenschap, Portugal), dat ook in Porto is gevestigd. INESC TEC zorgt voor een veilig onderzoeksplatform waar gegevens veilig verzameld en geanalyseerd kunnen worden, zonder negatieve gevolgen voor u of uw privacy. Wettelijk gezien is INESC TEC de verwerker van persoonsgegevens.

Het project is goedgekeurd door onze functionaris voor gegevensbescherming en is op 25 juli 2019 door de ethische commissie van ISPUP goedgekeurd (CE19124).

Uw privacy staat bij ons centraal. Op het online HAPP-e platform wordt gezorgd voor alle voorwaarden voor vertrouwelijkheid en zijn de digitale en fysieke veiligheid van uw gegevens gegarandeerd. Zonder uw toestemming worden er geen gegevens verzameld. Daarom vragen we u om een toestemmingsformulier te ondertekenen voordat u de vragenlijst invult. Alle gegevens zijn beveiligd en gecodeerd. Alleen coördinatoren en onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek en die toestemming hebben om deze informatie te gebruiken, hebben toegang tot persoonsgegevens, en alleen voor de duur van het onderzoek. Contactgegevens worden bij INESC TEC apart van de antwoorden op de vragenlijsten bewaard. Elke deelnemer krijgt willekeurig een uniek ID-nummer toegewezen, dat wordt gebruikt om gegevens naar ISPUP te sturen voor analyse. Daarnaast worden uw antwoorden niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens, die u mogelijk zelf heeft gepubliceerd, of aan ziekenhuisgegevens.

Uw contactgegevens (e-mailadres) worden 5 jaar bewaard, tenzij u aangeeft dat u wilt meedoen aan een langer opvolgingsonderzoek. De antwoorden op de vragen worden 15 jaar bewaard. U heeft het recht om:

 • Een exemplaar van uw antwoorden op te vragen.

 • Te vragen dat uw gegevens naar een andere beheerder van uw keuze worden gestuurd (rechten aangaande gegevensportabiliteit). In een dergelijk geval worden de gegevens ook gewist, tenzij ze al zijn gebruikt in een wetenschappelijk onderzoek. In dat geval worden alleen uw contactgegevens gewist.

 • Te vragen dat uw gegevens worden gewist, tenzij ze al gebruikt zijn in een wetenschappelijk onderzoek. In dat geval worden alleen uw contactgegevens gewist.

U kunt deze verzoeken direct aan de gegevensbeheerder, ISPUP, richten. U kunt hiervoor gebruik maken van het volgende e-mailadres: happe@ispup.up.pt

RECAP logo

Financiering

Dit project heeft subsidie gekregen van het Horizon 2020 onderzoek- en innovatieprogramma van de Europese Unie, onder subsidieovereenkomstnr. 733280.

Het HAPP-e project: hoe werkt het?

Wie kan er meedoen?

De HAPP-e sleutelwoorden

Makkelijk

simpele vragen over uw dagelijkse leven, uw gezondheid en uw gevoelens.

Observationeel:

geen interventie of onderzoeken, alleen vragen. U hoeft uw huis niet uit.

Snel:

meedoen kost u jaarlijks tussen de 30 minuten en 1 uur.

Online:

de werving en gegevensverzameling gebeurt via een aangewezen en beveiligd online platform.

Toegankelijk

u heeft alleen een internetaansluiting nodig en binnen een paar klikken doet u mee. Iemand mag u helpen als u problemen heeft.

Veilig:

uw gegevens worden beveiligd, geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt voor onderzoek naar de volksgezondheid.

Meertalig:

tot op heden zijn de vragenlijsten beschikbaar in het Engels, Portugees, Duits en Frans.

Het RECAP Preterm project

Onderzoek naar Europese kinderen en volwassenen die te vroeg geboren zijn - het RECAP-project naar vroeggeboorte

Baby’s die veel te vroeg geboren zijn (geboren bij minder dan 32 weken zwangerschap) of met een heel laag geboortegewicht (met een geboortegewicht van minder dan 1500 g) vormen maximaal de helft van de perinatale en zuigelingensterfte, kinderen met beperkingen en handicaps en hier wordt in Europa meer dan één derde van budget voor gezondheidszorg en onderwijs aan uitgegeven.

Het algemene doel van het RECAP-project naar vroeggeboorte is het verbeteren van de gezondheid, ontwikkeling en kwaliteit van leven van deze kinderen en volwassenen die te vroeg geboren zijn, door het ontwikkelen van het cohortplatform voor het RECAP-project naar vroeggeboorte: een digitale, duurzame, geografische diverse en multidisciplinaire databank met Europese cohorten van mensen die veel te vroeg geboren zijn. Een cohort is een groep deelnemers die een kenmerk delen (bijv. te vroeg geboren zijn) en die over een bepaalde periode wordt gevolgd, om de ontwikkeling van hun gezondheid en levensomstandigheden te kunnen beschrijven en begrijpen. Het netwerk van het RECAP-project naar vroeggeboorte bestaat uit cohorten die over een periode van 30 jaar zijn samengesteld en is ontworpen ter optimalisatie van het gebruik van populatiegegevens voor onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg, sociaal en onderwijsbeleid. We ontwikkelen ook nieuwe methoden en instrumenten voor het beheer en de analyse van gegevens, om onderzoek naar cohorten nu en in de toekomst te verbeteren.

Deze bredere database zorgt voor meer begrip van, een betere diagnose en op bewijs gebaseerde persoonlijke preventie van geestelijke en lichamelijke aandoeningen die samenhangen met vroeggeboorte. De ontwikkeling van dit gezamenlijk Europees platform, uitgevoerd door een consortium van multidisciplinaire experts, maakt het voor ons mogelijk om de huidige kennis, onderzoeksmethoden en -instrumenten te gebruiken, evenals de vertaling naar de praktijk die verder gaat dan de huidige standaard. Baby’s, kinderen en volwassenen die te vroeg geboren zijn zullen hier voordeel van hebben, net als hun families en de samenleving.

Being born preterm

Vroeggeboorte en gevolgen op de volwassen leeftijd
Definitie van vroeggeboorte

De duur van een normale zwangerschap is ongeveer 40 tot 41 weken, vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Een baby wordt beschouwd als te vroeg geboren als hij/zij voor 37 weken zwangerschap wordt geboren, d.w.z. voor het begin van de 9e maand van de zwangerschap.

Specifieke kenmerken van volwassenen die te vroeg geboren zijn

De eerste kinderen die geprofiteerd hebben van de verbeterde zorg zijn nu volwassen en van middelbare leeftijd. Omdat zowel het aantal vroeggeboorten als de overlevingskansen hoger worden, vormt deze groep “te vroeg geboren volwassenen” een steeds groter deel van de bevolking. Het is aangetoond dat de meeste kinderen die te vroeg worden geboren zich opmerkelijk goed aanpassen terwijl ze volwassen worden. In een recente review van 126 publicaties, hebben Raju et al. gemeld dat “een overweldigende meerderheid van de volwassenen die na een te korte zwangerschapsduur zijn geboren, gezond zijn.” (Raju 2017). Ze erkennen echter dat “een klein maar belangrijk deel van deze volwassenen een hoger risico loopt op neurologische, persoonlijkheids- en gedragsproblemen, beperkingen van het cardiopulmonale functioneren, systemische hoge bloeddruk en metaboolsyndroom, vergeleken met volwassenen die na een normale zwangerschapsduur zijn geboren. De omvang van het verhoogde risico verschilt, afhankelijk van de orgaansystemen en de rapportages. De risico’s waren evenredig aan de mate van vroeggeboorte.””[2]

Het is dus essentieel om meer te weten te komen over de gevolgen van vroeggeboorte bij volwassenen, om factoren te onderzoeken die samenhangen met goede uitkomsten en over de mogelijke interventies die aangeboden kunnen worden aan diegene die er voordeel van kunnen hebben.

[1] Raju TNK, Buist AS, Blaisdell CJ, Moxey-Mims M, Saigal S. Adults born preterm: a review of general health and system-specific outcomes. Acta Paediatr. 2017 Sep;106(9):1409-1437. doi: 10.1111/apa.13880. Epub 2017 May 17. Review.

[2] Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis. Chawanpaiboon S, Vogel JP, Moller AB, Lumbiganon P, Petzold M, Hogan D, Landoulsi S, Jampathong N, Kongwattanakul K, Laopaiboon M, Lewis C, Rattanakanokchai S, Teng DN, Thinkhamrop J, Watananirun K, Zhang J, Zhou W, Gülmezoglu AM. Lancet Glob Health. 2019 Jan;7(1):e37-e46. doi: 10.1016/S2214-109X(18)30451-0

infography preterm

Beroemdheden die te vroeg zijn geboren

Isaac Newton
Sir Isaac Newton

Een van de bekendste en meest invloedrijke wetenschappers ter wereld, Sir Isaac Newtown werd op kerstdag 1642 geboren. Hij woog 1360 gram bij zijn geboorte en zijn moeder zei dat hij zo klein was dat hij in een literkan zou passen. De verwachting was dat hij niet meer dan een paar uur zou leven. Hij overleefde niet allen, maar hij heeft de bewegingswetten en de zwaartekracht ontdekt, wat de kracht is waarmee dingen vallen.

Winston Churchill
Sir Winston Churchill

Hoewel hij pas in januari van het jaar daarop werd verwacht, werd Sir Winston Churchill op 30 november 1874 geboren. Churchil is premier van het Verenigd Koninkrijk geworden, nadat hij een begenadigde militaire leider was geweest en hij heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen.

albert einstein
Albert Einstein

In maart 1879 werd deze natuurkundige en Nobelprijswinnaar in 1921 te vroeg geboren in Ulm, Duitsland. Albert Einstein heeft meer dan andere wetenschappers bijgedragen aan de 20e-eeuwse visie van de fysieke realiteit. Bij zijn geboorte was zijn moeder naar verluidt geschrokken van de grootte en vreemde vorm van het hoofd van haar kind. Zijn ouders waren ook bezorgd over zijn intellectuele ontwikkeling als kind, omdat hij laat was met zijn eerste woordjes en hij pas rond zijn negende jaar vloeiend sprak, ook al was hij een van de beste leerlingen op de basisschool en vanaf toen werd hij steeds slimmer.

anna pavlova
Anna Pavlova

De in 1885 te vroeg geboren Anna Pavlova werd een van de meest beroemde ballerina’s. Haar geringe lengte en kleine gestalte, waarschijnlijk het gevolg van haar vroeggeboorte, onderscheidde haar van de andere ballerina’s van toen. Haar invloed op dit vak wordt tegenwoordig nog steeds onderwezen aan dansstudenten.

pablo picasso
Pablo Picasso

Pablo Picasso was een Spaanse schilder, beeldhouwer en graficus. Hij werd in 1881 geboren en is 92 jaar geworden. Hij was een van de meest productieve en revolutionaire artiesten in de geschiedenis van de westerse schilderkunst. Een spil in de ontwikkeling van het kubisme (een artistieke stijl waarbij herkenbare objecten gefragmenteerd worden om alle kanten van een object tegelijkertijd te laten zien), heeft hij de basis gelegd voor de abstracte kunst (kunst met weinig tot geen herkenbare beelden).

victor hugo
Victor Hugo

Deze grote Franse romanschrijver werd in 1802 te vroeg geboren en versloeg alle records in een tijd waarin de medische terminologie niet in het voordeel lag van vroeggeboren kinderen. Zijn moeder beschreef hem als “niet langer dan een mes” en hij kon toen hij 15 maanden was nog steeds zijn hoofd niet rechtop houden. Victor Hugo was vooral beroemd voor het schrijven van de wereldwijd succesvolle “Les Misérables” en hij was een politieke persoonlijkheid en een toegewijd intellectueel die een grote ideologische rol speelde en een prominente rol had in de geschiedenis van de Franse literatuur van de negentiende eeuw, in diverse genres en gebieden.

stevie wonder
Stevie Wonder

De beroemde Amerikaanse zanger Stevie Wonder werd na 34 weken zwangerschap in 1950 geboren. Hij is blind als gevolg van retinopathie door vroeggeboorte, een complicatie die ontstaat wanneer de bloedvaten aan de achterkant van de ogen nog niet voldoende ontwikkeld zijn en loslaten van het netvlies. Hoewel het voor iedereen een uitdaging zou zijn om vanaf de geboorte blind te zijn, werd Wonder een wonderkind en werd hij een heel succesvol musicus, met zijn donkere zonnebril als kenmerkend onderdeel van zijn image als professional musicus. Dankzij het onderzoek in daaropvolgende jaren is de incidentie van zichtproblemen nu sterk afgenomen.

stevie wonder
Wilma Rudolph

Wilma Rudolph werd te vroeg geboren in 1940 en woog 2 kilo. Ondanks dat ze de kracht in haar linkerbeen en -voet is kwijtgeraakt na het oplopen van kinderverlamming veroorzaakt door het poliovirus, is Wilma Rudolph uitgegroeid tot een atlete en stond ze in de jaren 60 bekend als snelste vrouw ter wereld en won ze 3 gouden medailles op de Olympische spelen in Rome in 1960. Ze werd een rolmodel voor zwarte vrouwelijke atleten en haar olympische successen hielpen het atletiek bij vrouwen op een hoger niveau te brengen in de Verenigde Staten. Rudolph werd ook beschouwd als een pionier op het gebied van burger- en vrouwenrechten.

‘Winnen is natuurlijk geweldig, maar als je echt iets wilt bereiken in je leven, dan is het geheim dat je moet leren verliezen. Niemand is altijd ongeslagen. Als je jezelf bij elkaar kunt rapen na een verpletterende nederlaag en opnieuw wint, dan word je op een dag een kampioen.’ Wilma Rudolph

—Wilma Rudolph

Ons team

Het RECAP-consortium voor vroeggeboorte

RECAP-vroeggeboorte brengt Europese kinder- en volwassen cohorten en een groep zeer ervaren organisaties samen. De expertise van de partners bestrijkt een brede en complementaire reeks van terreinen, inclusief langetermijn epidemiologie, methodologie, neonatologie, pediatrie, stressfactoren in het begin van het leven, onderzoek naar niet-overdraagbare ziekten, epigenomie, economie, psychologie en geestelijke gezondheid, evenals e-learning technologieën, apps voor e-Health/m-Health, communicatie, verspreiding en projectmanagement.

Beschrijving van ISPUP

Het Instituut voor Volksgezondheid van de Universiteit van Porto (ISPUP) is een onderzoeks- en trainingsinstituut dat gericht is op het creëren en verspreiden van hoogwaardige informatie en kennis in het brede veld van de volksgezondheid, met de nadruk op epidemiologie, populatiemetriek en voeding. ISPUP is het eerste epidemiologische ziekenhuis van het land gestart, heeft veel ervaring met het werven en opvolgen van cohorten, het bevorderen van de samenwerking met andere regionale, nationale en internationale academische en gezondheidsinstituten en is een van de meest productieve en competitieve Portugese instituten op het gebied van onderzoek naar gezondheidswetenschappen. [Link naar website: http://ispup.up.pt/]

Beschrijving van INESC TEC

INESC TEC is een samenwerkend laboratorium met 30 jaar ervaring heeft in onderzoek en ontwikkeling en het overdragen van technologie. Het is een particulier instituut zonder winstoogmerk met de volgende partners: de universiteit van Porto, INESC en het Polytechnisch instituut van Porto. Het bestaat uit ongeveer 750 onderzoekers (300 Dr.) die werken op het raakvlak tussen academische, industriële en dienstverlenende bedrijven en ook openbaar bestuur. De voorwaarden voor de werkzaamheden van het INESC TEC zijn het paradigma van waarde toevoegen aan de productieketen: kennis en resultaten gegenereerd door fundamenteel onderzoek worden normaliter geïnjecteerd in technologische overdrachtsprojecten en krijgen daardoor extra maatschappelijke relevantie. [Link naar website: https://www.inesctec.pt/en]

ISPUP logo
INESC TEC logo

Ons team

henrique barros photo
Henrique Barros

hoofdonderzoeker, ISPUP

elsa lorthe photo
Elsa Lorthe

mede-onderzoeker, ISPUP

ana cristina santos photo
Ana Cristina Santos

mede-onderzoeker, ISPUP

raquel teixeira photo
Raquel Teixeira

mede-onderzoeker, ISPUP

julia doetsch photo
Julia Doetsch

mede-onderzoeker, ISPUP

sandra marques photo
Sandra Marques

mede-onderzoeker, ISPUP

carina rodrigues photo
Carina Rodrigues

mede-onderzoeker, ISPUP

Carolina Santos

mede-onderzoeker, ISPUP

José Ornelas

mede-onderzoeker, INESC TEC

Artur Rocha

mede-onderzoeker, INESC TEC

Gonçalo Gonçalves

mede-onderzoeker, INESC TEC

João Correia Lopes

mede-onderzoeker, INESC TEC/FEUP

Mensen Die Hebben Geholpen Bij Het Opzetten Van HAPP-e

Vasco Dias

functionaris voor de gegevensbescherming, ISPUP/INESC TEC,Portugal

Evert-Ben van Veen

advocaat gespecialiseerd in gezondheidswetten, privacy en gegevensverwerking, MedLaw Consulting, Medlaw Consulting, Nederland

Marina Goulart de Mendonça

onderzoeker van de universiteit van Warwick,Engeland

Dieter Wolke

onderzoeker van de universiteit van Warwick,Engeland

Sylvia van der Pal

onderzoeker bij TNO Child Health, Nederland

Eero Kajantie

onderzoeker van het Nationaal Instituut voor Gezondheid en Welzijn (THL), Finland

Simone Cramer

senior projectmanager Gezondheid voor moeders en pasgeborenen, EFCNI

Vragen en antwoorden

HAPP-e is een afkorting voor “Health of Adult People born Preterm - an e-cohort pilot study” (Gezondheid van te vroeg geboren volwassenen - een e-cohort proefonderzoek).

Een cohort is een soort wetenschappelijk onderzoek waarbij een groep deelnemers met een bepaald kenmerk (d.w.z. te vroeg geboren zijn) over de loop van de tijd gevolgd worden, om de ontwikkeling van hun gezondheid en levensomstandigheden te beschrijven en te begrijpen. Deelnemers worden meestal geworven in een zorginstelling (een ziekenhuis bijvoorbeeld) en dankzij medische onderzoeken, papieren vragenlijsten en persoonlijke of telefonische interviews, krijgen we regelmatig informatie over hen.

Een e-cohort is een elektronisch cohort. Het betekent dat de werving en opvolging van deelnemers volledig met behulp van digitale instrumenten gebeurt, zoals een online platform.

Een e-cohort maakt gebruik van de huidige technologie en communicatiemiddelen om diverse, geografisch verspreide en speciale doelgroepen te bereiken. Het is goedkoper dan traditionele cohortonderzoeken en maakt grootschalige onderzoeken mogelijk. Tenslotte is het makkelijker voor de deelnemers, ze hoeven het huis niet uit!

E-cohorten zijn dus een veelbelovende methode voor het verbeteren van de gezondheid en levensomstandigheden van te vroeg geboren volwassenen, door het uitbreiden van de wetenschappelijke kennis.

Een proefonderzoek is een vooronderzoek bij een kleiner deel van de doelgroep, om de gebruikte verzamelmethoden te testen en de onderzoeksinstrumenten te verfijnen.

Dit project wordt gecoördineerd door het Instituut voor Volksgezondheid van de Universiteit van Porto (Portugal), onder toezicht van Prof. Henrique Barros.

Dit project, als onderdeel van het RECAP-project naar vroeggeboorte, heeft subsidie gekregen van het Horizon 2020 onderzoek- en innovatieprogramma van de Europese Unie, onder subsidieovereenkomstnr. 733280.. We hebben geen enkele band met particuliere groepen met winstoogmerk, zoals de farmaceutische industrie en verzekeringsmaatschappijen.

Nee. HAPP-e is een online onderzoek met vragenlijsten. Er zal geen extra medisch onderzoek plaatsvinden.

Nee. HAPP-e is een observationeel onderzoek, wat betekent dat we als onderzoekers uw gezondheid uitsluitend aan de hand van uw antwoorden op de vragenlijst beoordelen, zonder interventie. We willen bijvoorbeeld meer weten over uw lichamelijke activiteit, maar we zullen u niet aanbieden om mee te doen aan een trainingsprogramma. Dat wordt als een interventie gezien.

Omdat dit een proefonderzoek is, hebben we helaas niet de middelen om persoonlijke feedback te geven op de antwoorden die u geeft. Alle verstrekte gegevens worden geanalyseerd om anonieme samengevoegde resultaten te genereren die in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd worden, die u kunt lezen.

Door mee te doen met HAPP-e, investeert u een beetje tijd om de kennis over de omstandigheden van te vroeg geboren volwassenen te verbeteren. Dankzij de informatie die u met ons deelt, draagt u bij aan het publiceren van wetenschappelijke resultaten die de gezondheid in de toekomst zal verbeteren. Een echte laagdrempelige manier om de volksgezondheid te verbeteren!

Alle volwassenen (18 jaar of ouder) die te vroeg geboren zijn en die zowel toegang hebben tot internet als een e-mailadres hebben, kunnen meedoen aan dit onderzoek.

De duur van een normale zwangerschap is ongeveer 40 tot 41 weken vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Een baby wordt als te vroeg geboren beschouwd als hij/zij voor 37 weken en 0 dagen zwangerschap geboren wordt, d.w.z. voor het begin van de 9e maand van de zwangerschap.

Door u aan te melden voor HAPP-e, verbindt u zich eraan om regelmatig (één keer per jaar) een vragenlijst over uw gezondheid en levensomstandigheden in te vullen. U kunt u deelname op elk moment stopzetten, zonder hiervoor een reden op te geven.

Om u aan te melden, klikt u op de ‘Aanmeld’-knop onderaan deze pagina. Vul het formulier in en geef uw e-mailadres en een wachtwoord op. U ontvangt vervolgens een e-mail met een link om uw registratie te bekrachtigen en om het toestemmingsformulier te ondertekenen. Zodra u deze stap heeft afgerond, krijgt u toegang tot de onderzoeksvragenlijst.

De vragenlijsten worden direct op de aangewezen website ingevuld, gebruik maken van een veilige interface. Met uw e-mailadres en wachtwoord logt u in op uw persoonlijke gedeelte. Klik simpelweg op de vragenlijst om deze online in te vullen. Zodra u dit gedaan heeft, moet u het valideren zodat uw antwoorden naar uw account worden geladen.

Ongeveer zes maanden tot één jaar na uw aanmelding ontvangt u een e-mail waarin u wordt uitgenodigd om een nieuwe vragenlijst in te vullen. U heeft u login en wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot deze nieuwe vragenlijst.

U kunt zich op elk moment uit het project terugtrekken, zonder dat dit gevolgen heeft. U moet dit verzoek direct aan de gegevensbeheerder van ISPUP richten, door gebruik te maken van het volgende e-mailadres: happe@ispup.up.pt

Natuurlijk! Dat zou heel fijn zijn. U kunt deze link [https://happ-e.inesctec.pt/] sturen naar alle volwassenen die te vroeg geboren zijn en die interesse zouden kunnen hebben. U kunt deze link ook op uw sociale media delen.

Nee, uw deelname is volledig vrijwillig en u ontvangt geen vergoeding. Meedoen brengt geen extra kosten met zich mee voor u.

Helaas kan dit nog niet voor ons platform (maar we werken eraan!). Het is voor u dus makkelijker om de vragenlijst op een computer in te vullen.

Nuttige links

Ben je klaar om je in te schrijven?

REGISTREER HIER